Previous Next

Table of Contents

Jezre-elitess


Jez’re-elitess, a woman of Jezreel. 1 Sam. 27:3; 30:5; 2 Sam. 2:2; 3:2; 1 Chron. 3:1.