Previous Next

Table of Contents

Koz


Koz (thorn), Ezra 2:61; Neh. 3:4, 21 = Coz = Hakkoz.