Previous Next

Table of Contents

Cherethim


Cher’ethim (axe-men), Ezek. 25:16, same as Cherethites.